נספח לטופס בקשה-בניית בית כנסת אישור רו"ח בדבר איתנות פיננסית והוכחת יכולת