נספח לטופס בקשה לבניית מעון יום - אישור רו"ח בדבר איתנות פיננסית והוכחת יכולת