הודעה על כוונה להקצאת מקרקעין – פרסום ראשון

תאגידים רשומים הפועלים שלא למטרות רווח, המעוניינים להגיש בקשה להקצאת קרקע/מבנה למטרות הנ”ל, מוזמנים
להגיש בקשה בכתב על גבי טופס הקצאה מתאים המופיע באתר האינטרנט של העירייה, בתוך 60 יום ממועד פרסום
מודעה זו לדוא”ל – [email protected] או פיזית – במחלקת הנכסים בעירייה. באחריות הגוף הפונה לוודא קבלת
הדוא”ל.

אין בפרסום מודעה זו משום התחייבות של העירייה לקבל בקשה כלשהי.