הודעה על כוונה להקצאת מקרקעין - תיקון לפרסום ראשון