החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח - מכרז למתן שירותי אבטחה ושמירה