מים

בקשה להקלה בחיוב חשבון מים בשל נזילה

במקרים של נזילה, החוק קובע כי עיריית חריש רשאית להפחית את החיוב בגין צריכת המים החריגה ולזכות את הצרכן וזאת בהתקיים כל התנאים הבאים בלבד:

  1. מדובר בצריכה חריגה, כלומר: מדובר בצריכה הגבוהה ב- 150% (פי אחת וחצי) מהצריכה בתקופה מקבילה בשנה שעברה. כאשר מדובר בתושב חדש שלא צרך מים לפני כן, הקביעה האם זו צריכה חריגה, תתבצע בהשוואה לכמות ממוצעת של 30 מ”ק לתקופת חשבון (על פי הנחיות החוק). במקרים אחרים, בהעדר תקופה מקבילה בשנה שעברה עקב תקלת מדידה כלשהי, נמתין במהלך שתי תקופות חיוב נוספות (4 חדשים), והזיכוי יתבצע לפי ממוצע הצריכה בחודשים אלה.
  2. הצרכן פנה לרשות המקומית תוך 6 חודשים מתום תקופת החיוב בה ארעה הנזילה. בהתאם לכללי המים ההכרה בצריכה חריגה הנובעת מנזילה תינתן, לכל היותר, בעבור שתי תקופות חיוב רצופות. במקרה כזה, כל הכמות הנוספת על הצריכה הרגילה של הצרכן תחושב ע”פ תעריף מופחת.
  3. הצרכן לא קיבל יותר מפעמיים זיכוי בגין נזילה במד מים משויך (דירתי) ב 12 החדשים שקדמו לתקופת החיוב שלגביה מתבקשת הכרה בנזילה, לא קיבל זיכוי במד מים ראשי ב 12 החדשים שקדמו לתקופת החיוב שלגביה מתבקשת הכרה בנזילה.
  4. הצרכן הגיש בקשה ערוכה לפי נוסח המצוי בטפסי האתר ( בקשה להקלה בתשלום בגין נזילה סמויה / צריכה משותפת ו/או פרטית) נזילה והצהיר כי מדובר בצריכה חריגה כתוצאה מנזילה שתוקנה וצירף אסמכתאות המעידות על תיקון הנזילה. (במידה ובוצע תיקון עצמי ללא אסמכתא, יש לציין זאת במפורש).

עדכון מס’ נפשות לצרכן מים

מספר הנפשות המדווח על ידי הצרכן לעירייה עפ”י הצהרה בכתב שהעביר צרכן המים לעירייה. טפסים להצהרה על מס’ נפשות קיימים באתר האינטרנט של העירייה. צרכן מים שלא העביר הצהרה על מספר נפשות יחשב ויעודכן עפ”י המידע במרשם האוכלוסין.

ניתן לבצע עדכון הנפשות בפועל באמצעות הטופס המקוון, לעדכון נפשות. יש לבחור “שירותים לתושב” ואז את הטופס הרלוונטי.

לבקשתכם זו נדרש לצרף את המסמכים הבאים:

  1. תצלום ספחי תעודת הזהות של כלל המתגוררים בנכס שהינם מעל גיל 18.
  2. לגבי המתגוררים ביחידת הדיור שהם מתחת לגיל 18, יש לצרף צילום ספח של הורה.
  3. אם הבקשה נוגעת למי שאינו מתגורר בכתובת הרשומה במרשם האוכלוסין, יש לצרף מסמכים לאימות מקום המגורים (חוזה שכירות).
  4. במידה והתושב רשום במרשם האוכלוסין בעיר שאינה חריש , יש לצרף אישור (היעדר הקצאה) התאגיד ממקום המגורים הרשום במרשם האוכלוסין (ת.ז) על כך שהמבקשים אינם רשומים בספריו כמי שמתגוררים ביחידת דיור.