החלטה על התקשרות עם קבלן ועל התקשרות לשירותי ניהול תיאום - מכרז מג/02/2020