פרסום להערות הציבור של טיוטת מפרטים אחידים לרישוי עסקים

בהתאם לסעיפים 7ג3(4),(5) לחוק רישוי עסקים (להלן: “החוק”) בעניין “מפרט רשותי”, מפרסמת בזאת עיריית חריש לציבור את טיוטת המפרטים האחידים הנדרשים על ידי רשות הרישוי לבחינת בקשה לרישיון עסק או היתר לטובת קבלת הערות.
כל אדם רשאי להגיש לרשות הרישוי הערות או שינויים לטיוטת המפרטים וזאת בתוך 30 ימים ממועד פרסומם באתר האינטרנט של העירייה.
את ההערות יש לשלוח לדוא”ל: [email protected] וזאת עד ליום 12.3.2023 עד השעה 14:00.
הערות שיועברו לאחר המועד הנקוב לא יובאו בחשבון ולא יעלו לדיון.

https://www.harish.muni.il/72/