מכרז פומבי מס' 22/48 לתפקיד: סייע/ת לתלמידים בחינוך משולב