ועדות אפיון וזכאות

משנת הלימודים תשפ”א נכנס לתוקף תיקון מספר 11 לחוק, הקובע כי זכאותם של ילדים עם צרכים מיוחדים לשירותי חינוך מיוחדים תיקבע על ידי ועדת זכאות ואפיון.
הוועדה, בראשות נציג משרד החינוך, תקבע את זכאות התלמידים לשירותי חינוך מיוחדים, את האפיון, את רמת התפקוד ואת היקף סל המשאבים.
חברי הוועדה כוללים את: נציג הרשות המקומית, נציג משרד החינוך, נציג השירות הפסיכולוגי-חינוכי, נציג עמותת הורים.
בהתאם להחלטת הוועדה ייקבע גם סוג המסגרת החינוכית המתאימה.

הפניית הילד תיעשה עד 31 בחודש מארס בכל שנה, ודיוני הוועדה מסתיימים ב-31 למאי.
על החלטת ועדת זכאות ואפיון ניתן להגיש השגה תוך 21 יום מקבלת ההחלטה של הוועדה.