אחראי תחום השבחה והיטלי פיתוח ועדה מקומית לתכנון ובנייה