הודעה על כוונת העירייה להתקשר עם עמותת מכון דוידסון כספק יחיד להפעלת פרויקט חונכות לילדים