הודעה על כוונת עיריית חריש להתקשר עם חברת סייקטק בע"מ