הזמנה להצעה למתן שירותי הקמה והפעלה של גינה קהילתית