מכרז פומבי למתן שירותי ייעוץ וניהול פרויקטים לעיריית חריש