מכרז פומבי למתן שירותי ממונה על הבטיחות בעבודה עבור עיריית חריש