מכרז פומבי לקבלת שירותי הובלה ופינוי ציוד עבור עיריית חריש