מכרז פומבי לקבלת שירותי הובלה ופינוי ציוד עבור עיריית חריש

עדכון מועדים

  • המועד האחרון להגשת המכרז יוארך עד ליום 16.5.2023 בשעה 12:00.