מכרז 75/2016 לאספקה והתקנת גדר עם חיפוי גרפיקה (גדר מדברת)