תובע הוועדה המקומית לתו"ב ותובע עירוני, תוספת שלישית ולחוקי עזר מס' 30/24