מכרז מס' 02/2017 פנימי/פומבי לתפקיד מנהל אגף חינוך