מכרז פומבי 21/06 לתפקיד מנהל יחידת קידום ורישוי עסקים ושילוט ברשות המקומית )הוארך(