מכרז פומבי מס' 21/101 לתפקיד עו"ס טיפול בנפגעי התמכרויות נוער