מכרז פומבי מס' 101/2021 לעריכת ביטוחי המועצה לשנת 202-2022