מכרז פומבי מס' 2023/102 לרכישה ואספקת משאית מנוף עבור עיריית חריש