מכרז פומבי מס' 102/2021 לאספקת מוצרי מזון, חומרי ניקוי ומוצרים חד פעמיים