מכרז פומבי לקבלת שירותי תחזוקה, שיפוץ ושדרוג של מוסדות חינוך וציבור עבור עיריית חריש