מכרז פומבי מס' 103/2021 לאספקת חומרי בניין, אלומיניום, פרזול, אחזקה וציוד

הארכת מועד:
המועד האחרון להגשת הצעות למכרז יידחה ליום: 18.11.2021 בשעה 12:00.
שאלות הבהרה ניתן להגיש עד ליום 9.11.2021 בשעה 12:00 במבנה הקבוע בהוראות המכרז.

הארכת מועד 2:
המועד האחרון להגשת הצעות להשתתפות במכרז יידחה עד ליום 9.12.2021 עד השעה 12:00. המועד להגשת שאלות הבהרה יידחה ליום 30.11.2021 עד השעה 12:00. יש לעקוב אחר שינויים שיפורסמו בימים הקרובים ברשימות הציוד המצורפות.