מכרז פומבי מס' 103/22 לקירוי והקמת מתקנים פוטו-וולטאיים

קישור למפגש מציעים חובה יתקיים ביום 12.5 בשעה 09:30.

מציעים אשר השתתפו בסיור המציעים בתאריך 10/04, פטורים מהשתתפות בסיור זה.

https://us02web.zoom.us/j/83696411064