מכרז מס' 104/2021 ליועץ משפטי חיצוני קבוע למועצה המקומית חריש