מכרז פנימי/פומבי מס' 105/18 לתפקיד מזכירת בית הספר