מכרז פומבי מס' 105/2021 לאחזקה שוטפת והקמת מערך עירובין ברחבי המועצה המקומית חריש

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז יידחה ליום 2.8.2021 בשעה 12:00.