מכרז פומבי מס' 22/11 מנהל/ת התוכנית הלאומית לילדים בסיכון