מכרז פומבי מס' 110/22 לאספקת שירותים חברתיים עבור בעלי צרכים מיוחדים ובעלי מוגבלויות