מכרז פומבי דו שלבי 110/2021 לאספקת שירותי צילום, סטילס ווידיאו

מועד הגשת ההצעות יידחה ליום 8.8.2021 עד השעה 12:00. מועד הגשת שאלות הבהרה יידחה ליום 5.8.2021.