מכרז פומבי למתן שירותי אדריכלות נוף במיקור חוץ

מסמכי המכרז הינם ללא עלות.

ניתן להגיש שאלות הבהרה עד ליום: 24.5.2023 עד השעה: 13:00

שאלות הבהרה שיוגשו לאחר המועד, לא יענו.

מענה לשאלות הבהרה >>

את שאלות הבהרה יש להגיש בקובץ word בלבד, ובמבנה הקבוע בסעיף .8.3 את שאלות
ההבהרה יש לשלוח לדוא”ל: [email protected]

באחריות המציע לוודא כי ההודעה התקבלה אצל הנמען.

  • המועד האחרון להגשת הצעות למכרז יהיה עד ליום 11.6.23 בשעה 13:00