מכרז פומבי מס' 111/2022 להפעלת גני ילדים לילדים בעלי צרכים מיוחדים