מכרז פומבי מס' 112/2022 לאספקת שירותי גרפיקה לעיריית חריש