מכרז פומבי להפעלת מרכז טיפול לבני נוער בסיכון ובמצוקה