מכרז פומבי מס' 113/2022 להפעלת גני ילדים למגזר החרדי