מכרז פומבי מס' 114/2022 לפינוי וסילוק פסולת מעורבת, פינוי סילוק פסולת גזם וגושית וטיפול בפסולת אריזות תכולת מכלי אצירה כתומים בעיר חריש