מכרז פומבי מס' 114/2022 למתן שירותי אדריכלות במיקור חוץ