מכרז פומבי למתן שירותי ייעוץ אסטרטגי וליווי פדגוגי לאגף חינוך