מכרז פומבי מס' 21/12 לתפקיד עו"ס טיפול בנפגעי התמכרויות נוער