מכרז פומבי למתן שירותים משפטיים לעירייה

מועד הגשת הצעות יוארך עד ליום 10.12.23, עד השעה 15:00