מכרז פומבי מס' 123/2023 למתן שירותי ייעוץ וניהול פרויקטים לעיריית חריש