מכרז פומבי 128/18 אב בית לבית הספר ברשות המקומית חריש