מכרז פומבי מס' 130/19 מזכירת מחלקת שירותים חברתיים