מכרז פומבי 131/19: מנהל מחלקת תרבות וחינוך בלתי פורמלי