מכרז פומבי מס' 22/14 לתפקיד מנהל/ת מחלקת הכנסות וארנונה